Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

Obchodní podmínky platné do 31. prosince 2023

Článek 1
Úvodní ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v e- shopu Univerzitního knihkupectví Ostravské univerzity a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Článek 2
Prodávající


Sídlo prodejce:
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987

Adresa provozovny:
Ostravská univerzita
Univerzitní knihkupectví
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava

Bankovní spojení:
Česká národní banka, č. ú.: 931761/0710

Kontaktní údaje:
Telefon: 597 092 093, 597 092 095
e-mail:

Provozní doba:
pondělí–pátek, 9:00–16:00 hod.

Článek 3
Uzavření kupní smlouvy


 1. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 2. Prodávající automatickým e-mailem „Potvrzení objednávky“ potvrdí kupujícímu přijetí

 3. objednávky. Toto potvrzení obsahuje vstupní údaje objednávky zadané kupujícím a není uzavřením kupní smlouvy. Pokud na základě tohoto „Potvrzení objednávky“ kupující zjistí chyby či nesrovnalosti vzniklé při zadávání objednávky, může je do 2 hodin od odeslání objednávky opravit, a to buď telefonicky (tel. č.: 597 092 093 nebo 597 092 095) nebo elektronickou formou (e-mail: univerzitniknihkupectvi@osu.cz).

 4. Kupní smlouva je uzavřena následnou „Akceptací objednávky“ ze strany prodávajícího, čímž vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito podmínkami. Akceptace objednávky ze strany prodávajícího proběhne elektronickou formou, a to v podobě e-mailu „Akceptace objednávky“, který prodávající odešle kupujícímu nejpozději do 72 hodin od přijetí jeho objednávky. V případě, že kupující neobdrží „Akceptaci objednávky“ do 72 hodin od odeslání objednávky, popř. prodávající odešle kupujícímu informaci o odmítnutí objednávky dle bodu 5 a 6 tohoto článku, platí, že kupní smlouva uzavřena není.

 5. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na doručovací adresu uvedenou v této objednávce do 3 pracovních dní od akceptace objednávky při platbě na dobírku nebo do 3 pracovních dní ode dne připsání celé kupní ceny zboží na účet prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí dvou hodin od jejího přijetí prodávajícím.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

 7. Prodávající má právo pozastavit, případně odmítnout vyřizování dalších objednávek kupujícího, pokud tento opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.

 8. Kupující se zavazuje uvést pravdivé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa), v případě podnikatelského subjektu další údaje (IČ, DIČ, fakturační adresa).

 9. Kupující odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů.

 10. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a další poplatky, tzn. náklady na dodání zahrnující poštovné. Poštovné bude prodávající účtovat dle platného ceníku České pošty, s. p. (ceník je dostupný na www.ceskaposta.cz), včetně platné sazby DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Kupující má právo odeslanou objednávku zrušit (stornovat) na e-mailové adrese prodávajícího , případně telefonicky na tel. čísle 597 092 093, 597 092 095 do jedné hodiny od jejího odeslání.

Článek 4
Ochrana osobních údajů


 1. S osobními údaji kupujících se bude zacházet v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

  1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami prodávajícího, budou k nim mít přístup pouze pověření zaměstnanci prodávajícího a osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky (např. k zaslání zboží).

  2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, budou uchovány v informačním systému Ostravské univerzity po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 2 roky, k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů prodávajícího a splnění zákonem uložených povinností prodávajícího.

Článek 5 Daňový doklad


 1. V případě osobního odběru vystavuje prodávající na místě pokladní daňový doklad.

 2. V případě zaslání zboží na adresu a platby bezhotovostním převodem je vystavena zálohová faktura. Po přijetí platby je zboží vyskladněno a odesláno kupujícímu. Daňový doklad je součástí této zásilky.

 3. V případě zaslání zboží na adresu a platby na dobírku je daňový doklad součástí dobírky.

 4. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je den odeslání zboží prodávajícím.

Článek 6
Odstoupení od kupní smlouvy


 1. Kupující má právo v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, a od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém úmyslu odstoupení od kupní smlouvy písemně informovat prodávajícího na adrese: Ostravská univerzita, Univerzitní knihkupectví, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava, tel. č.: 597 092 093, 597 092 095, e-mail: , a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu; lze použít vzorový formulář k oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou tohoto opatření).

  2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud kupující nejpozději 14. den po převzetí zboží odešle prodávajícímu projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu: Ostravská univerzita, Univerzitní knihkupectví, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava, nebo ho na téže adrese zpět předat na vlastní náklady. Lhůta 14 dní dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

  4. V návaznosti na odstoupení kupujícího od kupní smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od kupní smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od kupní smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na doručovací adresu uvedenou v objednávce, není-li stanoveno jinak.

  6. Při vrácení zboží nesmí být vrácené zboží poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu nesmí být porušen původní obal.

  7. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy zboží není možné z technických důvodů dodat nebo kupující neuhradí plnou cenu za objednané zboží ve stanoveném termínu. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

Článek 7
Reklamace zboží


 1. Kupující má právo reklamovat vadné zboží do 24 měsíců od jeho převzetí. Průběh reklamačního řízení je upraven v reklamačním řádu Univerzitního knihkupectví OU, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 3. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Článek 8
Dodání zboží a platební podmínky


 1. Prodávající umožňuje dodání zboží dvěma způsoby:

  1. osobní odběr zboží na adrese provozovny prodejce (do 14 kalendářních dní od akceptace objednávky);

  2. zaslání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

 2. Prodávající nezodpovídá za chybné či neúplné údaje zadané kupujícím jako doručovací adresa.

 3. Platby za dodané zboží se hradí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo v hotovosti při převzetí zboží. Není-li stanoveno jinak, při platbě za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uskutečnit bezhotovostní převod v souladu s detaily platby uvedenými v zálohové faktuře. Zboží je možné uhradit v hotovosti při převzetí na adrese provozovny prodávajícího nebo při převzetí od doručovatele (na dobírku). Kupující nese všechny náklady související s platbou (včetně bankovních poplatků).

 4. Zboží je až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.

Článek 9
Společná ustanovení


 1. Při nezaplacení dobírky a nevyzvednutí zboží je faktura prodávajícím stornována. Zboží je vráceno zpět prodávajícímu.

 2. Při nezaplacení zálohové faktury v termínu splatnosti zašle prodávající kupujícímu storno zálohové faktury a storno objednávky na jeho e-mailovou adresu.

Článek 10
Závěrečná ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem vydání a účinnosti dnem 1. července 2018 a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vystaví prodávající nejméně 1 měsíc před začátkem jejich platnosti, a to vyvěšením na své provozovně a internetových stránkách http://knihkupectvi.osu.cz.

 3. Kupní smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.


Loga

Grafika