Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

El elemento espanol se y sus valores

El elemento espanol se y sus valores

Veselá Jana

10 Kč 208 Kč

Cena s DPH

Skladem

Monografická publikace ve španělštině. Je určena především studentům španělské filologie, ale i ostatním zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří se zajímají o fungování španělského gramatického systému. Kniha se zabývá významy, kategorizací a syntaktickými funkcemi homonymního španělského jazykového „prvku“ se, který vznikl z původně reflexivního latinského zájmena a z konkurence osobního a ukazovacího zájmena v dativu a akuzativu. Tento prvek postupně nabýval různé významy a funkce, z nichž některé se značně vzdálily od jeho původně pronominálního významu. Kniha soustřeďuje také názory lingvistů na danou problematiku, tak jak byly formulovány v průběhu více než sta let (od roku 1847 do roku 2009). Zvláštní pozornost je věnována prvku se jako neoddělitelné součásti pronominálních sloves, dále syntaktické klasifikaci sloves a jejich sémantickému obsahu s přihlédnutím na skutečnost, zda existují jako výhradně pronominální nebo zda existuje jejich odpovídající lexém s odlišným významem či významy. Veškeré syntaktické funkce prvku se jsou ilustrovány na příkladech z autentických španělsky psaných beletristických děl. Pro sledování syntaktického chování sloves, jejich sémantického obsahu a bohaté polysémie autorka využila materiálového korpusu tvořeného dvěma reprezentativními slovníky – Clave. Diccionario de uso del español actual a Diccionario del español actual.


Monographic publication in Spanish. It is designed in particular for students of Spanish philology, but also for specialists interested in the functioning of the Spanish grammatical system. The present book deals with meanings, categorization and syntactic functions of the homonymous Spanish linguistic “element” se, which developed from the original reflexive Latin pronoun and from the concurrence of the personal and demonstrative pronoun in the dative and accusative. This element gradually gained various meanings and functions, some of which considerably deviated from its original pronominal meaning. The book also summons the opinions of linguists on the given subject, so as they were formulated in the course of more than a hundred years (from 1847 to 2009). A special attention is paid to the element se as an inseparable part of pronominal verbs, and to the syntactic classification of verbs and their semantic content with taking account of the facts whether they exist exclusively as pronominal or whether they have a corresponding lexeme with a different meaning or meanings. All the syntactic functions of the element se are illustrated with examples from authentic Spanish written literary works. To study the syntactic behaviour of verbs, their semantic content and rich polysemy, the author used the material corpus consisting of two representative dictionaries – Clave. Diccionario de uso del español actual and Diccionario del español actual.

Autor:Veselá Jana
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2010
Vydání:1
Číslo spisu:210
Počet stran:316
Formát:A5
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7368-784-7
EAN:9788073687847
Typ:spis
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika